Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2013

November 01 2013

October 18 2013

July 19 2013

June 12 2013

takietakie

April 29 2013

April 23 2013

takietakie
To nic.
Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
takietakie
Ona nie jest uduszona.
Ona nie jest zastrzelona.
Niewidoczną śmierć poniosła.

Ona wstała, jak się wstaje.
Ona chodzi, jak się chodzi.

Nawet śpiewa czesząc włosy,
które rosną.
— Wisława Szymborska "Ballada"
Reposted fromdomilee domilee viayoursway yoursway

March 30 2013

takietakie
Tove Jansson, Zima Muminków

March 28 2013

takietakie
5856 bef0 420
Reposted fromgrandma grandma viaflyingheart flyingheart

March 26 2013

takietakie
1346 c77d 420
Reposted fromrof rof viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
takietakie
popatrz jak pięknie ludzie się mijają
choć byli sobie przeznaczeni
nikt nie jest dość kochany i nie kocha dosyć
— julia hartwig
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl